NGHỊ QUYẾT CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ PHƯỜNG KHOÁ XV về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023